ترجمه از زبان انگلیسی

این آموزش توسط کسی ارائه می‌شود که چندین متن سنگین و حرفه‌ای از زبان فرانسه و انگلیسی را به فارسی ترجمه کرده، این آموزشِ صفر تا صدِ ترجمه از زبان انگلیسی است.